Privacy

Sofatech BVBA Sofatech BVBA, gevestigd aan Vrijbosstraat 19a 8650 Houthulst België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: http://www.sofatech.be Vrijbosstraat 19a 8650 Houthulst België +3251699121

Robin Vandaele is de contact van Sofatech BVBA Hij/zij is te bereiken via gdpr@sofatech.be

Sofatech als verantwoordelijke

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sofatech BVBA verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens verkregen via ons monitoring systeem. En de monitoring van de netwerken van onze klanten.
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Sofatech BVBA werkt enkel Business to Business en wij leveren geen diensten aan particulieren. De gegevens die wij dus verwerken onder onze verantwoordelijkheid zijn gegevens van werknemers of contactpersonen van onze klanten. Onze klanten zijn steeds bedrijven. De enige uitzondering hierop zijn gegevens van particulieren die zich inschrijven op onze nieuwsbrief.

Een groot deel van de gegevens wordt opgeslagen in ons CRM systeem. Daarnaast kan dit ook opgeslagen worden in ons mailsysteem, voor direct marketing.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via gdpr@sofatech.be, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Sofatech BVBA verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken- Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Sofatech BVBA verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Sofatech BVBA neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sofatech BVBA) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sofatech BVBA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, of wettelijk verplicht is.

Delen van persoonsgegevens met derden

Sofatech BVBA verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Sofatech BVBA blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sofatech BVBA gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sofatech BVBA en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar gdpr@sofatech.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Sofatech BVBA wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Sofatech BVBA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via gdpr@sofatech.be

Sofatech als verwerker

Sofatech kan ook gegevens verwerken als verwerker. Dit gebeurt steeds in opdracht van een verantwoordelijke. Hierbij bepaalt Sofatech noch het doel, noch de middelen voor de verwerking van de gegevens van de betrokkene. Indien er sommige zaken nog steeds niet duidelijk zijn, of u wenst meer info, kunt u steeds contact opnemen via gdpr@sofatech.be

Hoewel deze website mogelijk gekoppeld is aan andere websites, impliceren wij geen directe of indirecte goedkeuring, associatie, sponsoring, instemming of aansluiting bij een gekoppelde website, tenzij dit specified wordt vermeld.

Je moet de wettelijke verklaringen en andere gebruiksvoorwaarden van elke website die je bezoekt via een link vanaf deze website goed doornemen. Jouw link naar andere off-site pagina's of andere websites zijn op eigen risico.

Website kan cookies gebruiken om de navigatie van de website te personaliseren en te vergemakkelijken voor de gebruiker van deze site. De gebruiker kan zijn / haar browser configureren om de kennisgeving en de installatie van de cookies die door ons zijn verzonden af te wijzen.