Algemene Verkoopsvoorwaarden

De hierop volgende algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, offerten en bestellingen, en daaruit voortvloeiende leveringen en opdrachten van welke aard dan ook tussen de leverancier, Sof@tech, en de klant. Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze verkoopsvoorwaarden. Onderhavige factuurvoorwaarden zijn steeds van toepassing op de relatie tussen klant en leverancier ongeacht eventuele andersluidende bedingen gehanteerd door de klant. Klant is wie de bestelling geplaatst heeft, leverancier is wie aanvaard heeft het order uit te voeren.

1. Levering en risico-overdracht

1.1. Leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend, tenzij partijen hierover schriftelijk anders zijn overeengekomen. Vertragingen in de uitvoering van leveringen door de leverancier, Sof@tech, kunnen in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding ten laste van Sof@tech.

1.2. Wanneer Sof@tech ingevolge overmacht haar leveringsplicht niet kan nakomen, is deze gerechtigd naar keuze de levering op te schorten of de overeenkomst met betrekking tot de door overmacht getroffen zaken door een enkele schriftelijke verklaring en zonder voorafgaandelijke rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat de klant enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt o.m. begrepen (niet limitatief): handelsembargo, import- en exportbeperkingen van welke aard ook, bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van welke aard ook, vertraagde of, te late of onmogelijke levering van de goederen door toeleveranciers, brand of ongevallen, weersomstandigheden die transport en of afwerking niet toelaten, mobilisatie, oorlog, onlusten of wetsbepalingen, elke economische of andere dwangmaatregel die de levering verhindert of daarop een weerslag heeft, zelfs indien deze de levering niet absoluut onmogelijk maakt.

1.3. De levering, verzending en transport van de goederen geschiedt op risico en kosten van de koper. Terugzending dient vrachtvrij te gebeuren. Na levering draagt de koper alle risico’s, inclusief verlies- en vernietigingsrisico’s en de bewaringslast.

1.4. Als de klant de goederen niet afhaalt en/of de levering niet in ontvangst neemt op de overeengekomen datum is Sof@tech gerechtigd een bewaarloon aan te rekenen, berekend op maandelijkse basis waarbij elke begonnen maand als één volledige maand wordt gerekend, gelijk aan 1% van de verkoopprijs van de niet in ontvangst genomen goederen met een maximum van 10%, tenzij Sof@tech kan aantonen dat de effectieve kost van bewaarloon groter is. Inmiddels draagt de klant alle risico’s met betrekking tot de goederen.

1.5. Alle aangenomen bestellingen behelzen de verplichting van volledige afname van de bestelde producten. Geen enkele terugname of annulering van bestelde goederen door de klant zal aanvaard worden zonder voorafgaandelijk akkoord van onzentwege. Ingeval van terugname of annulering zal door de klant een vergoeding van 10 % van de waarde van de bestelling als schadevergoeding voor geleden verlies en gederfde winst verschuldigd zijn, onverminderd ons recht om de reeds gemaakte kosten voor het uitvoeren van de bestelling door te rekenen aan de klant ongeacht het bedrag van de bestelling of het bedrag van de kosten.

1.6. Levering van “abonnementen” op periodieke basis worden steeds stilzwijgend verlengd voor de volgende periode, standaard één jaar, tenzij anders vermeld staat. Zowel de klant als Sof@tech kunnen het abonnement opzeggen door middel van een aangetekend schrijven, ten laatste (3) drie maanden voor de vervaldag van de huidige periode. Behalve in het eerste jaar van de overeenkomst.

2. Garantie – klachten en aansprakelijkheid

2.1. Op straffe van verval van recht moet de klant elke klacht of protest omtrent de geleverde goederen of uitgevoerde diensten aangetekend zenden aan de leverancier uiterlijk binnen de acht kalenderdagen na levering of uitvoering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.

2.2. De waarborgen zijn beperkt in de mate zoals de waarborg wordt verstrekt door de fabrikant en/of de leverancier. In elk geval, tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, heeft de waarborg uitsluitend betrekking op de verborgen gebreken en dit binnen de maand na aankoop, zonder dat aanspraak kan gemaakt worden op een verlenging van deze periode om welke reden ook, en betreft enkel het vervangen van de defecte onderdelen door gelijkwaardige onderdelen. De waarborg dekt in voormeld geval geen rechtstreekse of onrechtstreekse schade welke de koper zou kunnen geleden hebben.

2.3. Verplaatsings- en loonkosten zijn te allen tijde uitgesloten van elke waarborg, de kosten ter zake dienen betaald te worden op eerste verzoek. De waarborg is niet van toepassing indien de gebreken veroorzaakt zijn door verkeerde manipulatie, niet naleven van de gebruiksaanwijzing, gebrek aan onderhoud, gebrekkige stroomvoorziening , gebruik van producten niet goedgekeurd door de verkoper, en alle andere gelijkwaardige oorzaken. De waarborg gaat onherroepelijk verloren zo onderhoud en/of herstellingen worden uitgevoerd door een derde. Wij wijzen alle vorderingen af voor herstellingen die de koper door andere personen dan deze door ons aangeduid laat uitvoeren.

2.4. Voor het gebruik van software gelden de licentievoorwaarden zoals die geleverd worden bij software. Indien het openen van de verpakking of het aanvaarden van de elektronische levering impliceert dat daarmee de licentievoorwaarden worden aanvaard, dan kunnen wij die software niet terugnemen. voor het niet juist functioneren van de software, of het gebruik ervan, zijn wij niet verantwoordelijk.

2.5. Defect materiaal in garantie wordt nooit aangerekend. Prestaties worden echter altijd aangerekend. De standaard garantie wordt gegeven door de fabrikant van het toestel en niet door Sof@tech. Daardoor kan u soms een factuur krijgen van geleverde prestaties. Deze prestaties omvatten volgende zaken:

  • Contact opnemen met de fabrikant van het toestel
  • Troubleshooting van het probleem (andere firmware, drivers,... die de fabrikant aanraadt)
  • Opvolgen van de aangemelde problemen
  • Opsturen van (wissel)onderdelen + installatie van nieuwe stukken

Als klant kan u steeds zelf rechtstreeks contact opnemen met de fabrikant teneinde uw garantie te laten gelden. Wij bieden echter de service aan om dit te doen voor u.

3. Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde goederen/diensten blijven de eigendom van de leverancier tot de volledige betaling van alle vorderingen (hoofdsom, kosten en intresten inbegrepen). Na aanmaning per aangetekend schrijven/email voor betaling kan de leverancier bij gebrek aan gevolg de goederen terugvorderen/blokkeren. De aan de terugname verbonden kosten zullen aan de klant in rekening worden gebracht.

4. Prijs en betalingsvoorwaarden

4.1. Alle facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de leverancier, en dit behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. Het factuurbedrag is netto betaalbaar. Disconto voor onmiddellijke betaling dient schriftelijk en vooraf te zijn overeengekomen. Bank en discontokosten zijn ten laste van de koper.

4.2. Iedere vertraging In de betaling op een bepaalde vervaldag, brengt voor de klant de verplichting mee van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een Interest te betalen tegen de interestvoet zoals bepaald In art. 5 van de Wet Betalingsachterstand Handelstransacties van 2 augustus 2002, verhoogd met 3%. Invorderingskosten zijn niet in dit bedrag inbegrepen. Bij het niet respecteren van de vervaldagen of bij het niet betalen van een factuur worden alle openstaande bedragen onmiddellijk opeisbaar. Zelfs van de openstaande facturen waarvan de vervaldag nog niet bereikt is.

4.3. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een vergoeding van 10 % verschuldigd op de hoofdsom ter dekking van de buitengerechtelijke invorderingskosten die worden veroorzaakt door de niet-betaling, onverminderd ons recht om een vergoeding te vorderen voor de gerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet-betaling en onverminderd ons recht om een vergoeding te vorderen voor andere schadeposten die niet louter zijn veroorzaakt door de niet-betaling.

4.4. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningkosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de klant afzonderlijk aangerekend.

4.5. Sof@tech behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen, zonder opzegging of vergoeding, in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke opening van een insolventieprocedure of in geval van beslag of enig ander geval van samenloop of wijziging aan de juridische toestand van de klant. Dit doet geen afbreuk aan het recht om de volledige betaling van de openstaande bedragen te eisen.

4.6. Als op het ogenblik van faillissement, kennelijk onvermogen of bij om het even welke opening van een insolventieprocedure of in geval van beslag of enig ander geval van samenloop of wijziging aan de juridische toestand van de klant, wij een schuld hebben t.o.v. de klant, dan wordt er conventionele schuldvergelijking met deze factuur toegepast, ongeacht de datum van opeisbaarheid van de vordering, haar doel of de valuta waarin deze zijn uitgedrukt, dit alles overeenkomstig de Wet van 15 december 2004 omtrent de Financiële zekerheden.

5. Betwistingen

Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Ieper bevoegd, waarbij alleen het Belgisch Recht van toepassing is.

6. Tarieven

Sofatech probeert steeds om een goed evenwicht te leggen tussen de service die geboden is en de kosten die daaraan gebonden zijn. Daarom werken wij per begonnen half uur. Sofatech heeft ten alle tijde het recht om de prijs van de aangeboden diensten en/of materialen te herzien indien de onderliggende kostprijs van deze diensten (zoals uurloon werknemers of medewerkers) en/of de prijs van het materiaal en/of van de kenmerkende grondstoffen van de materialen tussen de datum van de offerte (of de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst) en de voorziene datum van levering of uitvoering van prestaties met meer dan 10% gestegen is. De prijsstijging wordt berekend door vergelijking van de kostprijs op de twee relevante data, en toepassing van de aldus bekomen coëfficiënt op de door ons aangeboden prijs.